پیام تسلیت کمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق میرفضل احمد یکی از رهروان جنبش دموکراتیک کشور

 

رفیق گران ارج ما با ما وداع نمود وبه ابدیت پیوست۔

رفیق میرفضل احمد یک رفیق متعهد و مبارز بی بدیل بوده،  و قبلاْ مسوولیت کمیته حزبی برلین حزب آبادی را به عهده داشت. موصوف عمرگرانبهای خود را در مبارزه بخاطر آزادی، برابری و ایجاد فضای صلح و یک جامعه انسانی وقف نموده و در این راه استوار و مردانه قدم برمیداشت۔ ایشان دارای شخصیت عالی وشجاعت خاص خود شان بود۔

رفیق میرفضل احمد براثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود ما را در این کارزار مبارزه و زنده گی تنها گذاشته وداعی اجل را لبیک گفت.

کمیته حزبی وبیروی اجراییه شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان نبود او را یک ضایعه بزرگ برای جنبش دادخواهی کشور دانسته ، برای خانواده های سوگوار، رفقا و دوستان شان تسلیت عرض  نموده  وخود را در این اندوه جانکاه شریک میدانند۔

روانش شاد وخاطراتش جاودانه باد!

 

عبدالاحد شفیعی

مسوول کمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۱۰۱۱

Copyright ©bamdaad 2022