اعلان مراسم خاک سپاری زنده یاد فواد پامیری

 

نشانی تازه محل برگزاری مراسم سوگواری :

Imperial saal

Sudeten str 82

82538 Geretsried

Deutschland/ Germany

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۲ـ ۰۴۱۱

Copyright ©bamdaad 2022