پیام تسلیت کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

ما اعضای حزب آبادی افغانستان درکشور شاهی هالند باکمال تاسف وتاثر از وفات پدر بزرگوار رفیق عزیز ریتا جان رحیمی اطلاع گرفتیم که جهان فانی را ترک نموده و جاودانه گردیدند .

بدینوسیله خواستیم صمیمانه ترین مراتب غمشریکی وهمدردی مانرا بمناسبت این عزای بزرگ خدمت رفیق ریتا جان رحیمی ، اعضای فامیل متوفا ، دوستان و اقارب مرحومی ابراز نموده ، برای ایشان صبر جمیل و توانایی مزید در تحمل نبود پدر معزز شان آرزومندیم .

روح مرحومی را شاد،  و یاد شانرا گرامی میداریم .

به نماینده گی از رفقای حزبی در کشور شاهی هالند

محمد سرور زهتاب

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۲ـ ۰۳۱۱

Copyright ©bamdaad 2022