پیام تسلیت اعضای حزب آبادی افغانستان درکشورهالند

بمناسبت وفات زودهنگام رفیق فواد پامیری آیینه

با یک عالم تاثر وفات نابهنگام رفیق پامیری عزیز را به فامیل های سوگوار، رفقای همرزم ، اقارب  و دوستان شان از ته قلب تسلیت گفته، و به بازمانده گانش صبر واستقامت همیشه گی آرزومندیم  .

رفیق پامیری مرحوم یکی از فعالین مجرب ح. د.خ.ا بوده ، ودراین راه گامهای استواری برداشته است. نبود وی را در زمره کادرهای حزب یک ضایعه یی جبران ناپذیر میدانیم .

روحش شاد و یادش همیشه باد!

 

محمد سرور زهتاب  

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۰۳۱۱

Copyright ©bamdaad 2022