پیام همدردی و تسلیت اعضای کمیته حزبی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان !

 

با دریغ واندوه فراوان خبر وفات مرحومه مغفوره والده رفیق گرانقدر مصطفی روزبه ، مسوول سازمان حزبی ولایت هالند جنوبی و مدیر مسوول سایت وزین مشعل را دریافت کردیم .

بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق وغمشریکی خویش را بدین مناسبت به رفیق گرامی مصطفی روزبه ، فامیل عزیز شان وجمیع اعضای خانواده نصریان ، دوستان و اقارب مرحومه  تقدیم نموده  ؛ صبر ، استقامت وشکیبایی دایمی برای شان آرزومندیم .

روح و روان رفته یی گرامی شاد ، یاد وخاطرات شان جاودان باد !

 

به نماینده گی از رفقای شورای کشوری هالند ح آ ا

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند