پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ نا بهنگام محترم میر ظهور الدین شاه ظهوری

برادر رفیق گرامی سید عسکر نجم عضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

بادرد ودریغ که میر ظهورالدین شاه ظهوری برادر رفیق گرامی سید عسکر نجم عضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بنا بر بیماری دوامدار داعی اجل را لبیک گفت .

روانش شاد باشد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که این اندوه وارده را یک ضایعه جبیره ناپذیر می داند، به این وسیله تاثرات عمیق خود را به خانواده ، دوستان واقارب آن شادروان ابراز می دارد.

برای آن مرحومی بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وپایداری استدعا می دارد. 

 

   کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۰۸۰۸