پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان


با تاسف واندوه ای فراوان ،اطلاع حاصل نمودایم که محترم میر ظهورالدین شاه ظهوری،سابق کارمند تخنیکی وزارت اطلاعات وکلتور،برادر رفیق سید عسکر نجم عضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان ،نسبت مریضی که عاید حالش بود، در دیار غربت ومهاجرت درکشور المان بدرود حیات گفت. بدینوسیله به نماینده گی از اعضای شورای المان حزب مردم افغانستان تسلیت عمیق را به خانواده داغدیده شان ابراز داشته واز درگاه ایزد متعال تمناداریم که برای مرحومی بهشت برین رانصیب نموده وبه بازمانده گان وی صبر جمیل اعطا فرمایند.

اسد رهیاب
رییس شورای المان حزب مردم افغانستانان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ ـ ۰۸۰۸