پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با تاسف و دریغ فراوان از وفات مادرگرامی رفیق عبدالفتاح روفی ، عضو شورای کشوری ، و مسوول امور آموزش سیاسی و تبلیغ سازمان ما اطلاع حاصل نمودیم .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه بزرگ با رفیق گرانقدر روفی و خانواده محترم شان شریک دانسته و مراتب همدردی و تسلیت خویش را ابراز میدارد .

اعضای سازمان ما روح مرحومه را شاد میخواهد و برای همه وابسته گان شان صبر و شکیبایی آرزو میکند .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۱ـ ۰۹۰۳

Copyright ©bamdaad 2022