پیام همدردی و تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

با اندوه فروان خبر درگذشت رفیق عزیز انجنیر شریف «رفیق» ، عضو پارلمان و والی ولایت بلخ  درحکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان ، و یکی از کادرهای برجسته و فعال ح. د. خ .ا را دریافت نمودیم. نامبرده سراسر زنده گی آگاهانه خویشرا صادقانه در راه خدمت به مردم اش وقف ، و از خود کارنامه های فراموش ناشدنی بجا گذاشته است.

بدینوسیله مراتب تسلیت وهمدردی خویش را به مناسبت این غم بزرگ  به رفقای گرامی هریک:  انجنیر بشیر رفیق ، انجنیر بصیر رفیق برادران ، محمد یاسین صادقی و ناصر صادقی پسران کاکا ، اعضای خانواده ، رفقای همرزم ، دوستان و اقارب متوفا ، و رهروان جنبش دادخواهی کشورپیشکش نموده ، برای فامیلهای سوگوار صبر جمیل استدعا مینمایم .

روان رفیق بزرگوار شاد !

یاد و کارنامه های انسانی شان جاودان وهمیشه باد !

 

بنماینده گی از اعضای شورای حزبی کشورشاهی هالند

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۲/۱ـ ۰۳۰۲

Copyright ©bamdaad 2022