پیام تسلیت اعضای کمیته و سازمان حزبی کشورهالند !

 

با دریغ و اندوه فراوان اطلاع وفات خانم رفیق ولی منگل عضو سازمان حزبی کشورهالند را دریافت نمودیم .

بدینوسیله مراتب تسلیت وغمشریکی خویش را به فرزندان متوفا ، رفقای عزیز ولی منگل، داکتر حبیب منگل ، هاشم منگل ، صلاح چهاردهی وال ، ظاهر منگل،  و باقی اعضای فامیل و دوستان مرحومه ابراز داشته ، صبرجمیل برای جمیع بازمانده گان اش استدعا می نماییم .

روحش شاد و بهشت برین جایش!

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۱۴۱۲

Copyright ©bamdaad 2021