پیام تسلیت شورای کشوری هالند بمناسبت درگذشت رفیق دگرجنرال جمعه اڅک 

اعضای حزبی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان با اندوه فراوان خبر وفات رفیق دگرجنرال جمعه اڅک یکی از قوماندانان ورزیده کشور را دریافت نمود .

رفیق مرحوم اڅک یک حزبی راستین، صادق و قوماندان شجاع که در زمان حاکمیت ح. د .خ .ا  وحکومت دموکرتیک در برابر دشمنان وطن و مردم  با متانت و سرسپرده گی دفاع نموده و کارنامه های درخشانی را ازخود بجا گذاشته است .

شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت خود را به فامیل عزیز شان ، رفقا و دوستان آن مرحومی ابراز میدارد.

روح شان شاد، ونام شان جاودان باد !

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۳۰۰۷

 

Copyright ©bamdaad 2021