پیام تسلیت و همدردی شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان 

 

رفیق های المان حزب آبادی افغانستان مراتب تسلیت وهمدری شانرا به نسبت وفات رفیق های عزیز و مبارزان راه عدالت اجتماعی  هر یک احمد شاه اوریا خیل عضودارالانشا حزب ، نوروز بیک عضو کمیته مرکزی حزب و منشی ناحیه دهم حزبی شهر کابل ، الحاج اختر محمد عالمی عضو کمیته مرکزی حزب و عضو بیروی اجراییه کمیته حزبی ولایتی هلمند و الله مراد داهی عضو کمیته مرکزی حزب و عضوبیروی اجراییه کمیته حزبی ولایتی جوزجان حزب آبادی افغانستان که به اثر موج سوم کرونا جان های شیرین شان را ازدست داده و موجب تاثر وتالم ما و فامیل های عزیزشان گردیده است ابراز می نمایند.

به همه وابسته گان و فامیل ها صبر ، و به دارالانشای حزب آبادی افغانستان و شخص رفیق داکترمحمد داوود راوش رییس پرافتخار حزب ما ابراز تسلیت می نماییم.

خاطرات این رفیق ها جاودان باد!

 انا الله وانا الیه راجعون

احـد شفیـعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۷ـ ۲۹۰۶

 

Copyright ©bamdaad 2021