پیام غمشریکی وتسلیت کمیته حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان

بادرد واندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم یک تن از پیشکسوتان و سابقه داران نهضت دموکراتیک و آزادی خواه کشور رفیق احمد شاه اوریاخیل چشم ازجهان فروبست وبه کاروان رفته گان ابدی پیوست .

رفیق اوریاخیل مرد جسور، دلیر ،سخی وجوانمرد طرفدار ترقی ،پیشرفت وشگوفای کشورش بود .اوعمرعزیز وگرانبهای خویش را صرف خدمتگذاری صادقانه برای مردم ،جامعه وکشوراش نموده وتاپای جان از هیچ نوع فداکاری وتلاش در راه عملی کردن تصامیم وفیصله های حزب دریغ نورزیده وبرای تحکیم وحدت صفوف حزبی مجدانه سعی وکوشش کرده است.

کمیته حزبی شهرکابل درگذشت نا بهنگام رفیق اوریاخیل راضایع بزرگ وجبران ناپذیر برای حزب آبادی افغانسنان دانسته وبدین وسیله پیام غمشریکی و تسلیت خویش رابه دارالانشا حزب ،فامیل گرامی،اقارب رفقا و دوستان مرحومی ابزازداشته وبرای رفیق اوریاخیل جنات برین و روح شاد استدعا می دارد.ویکبار دیگر به بازمانده گان مرحومی صبرجمیل ازخداوند منان خواهان است.

 

شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته حزبی شهرکابل

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۲۹۰۶

Copyright ©bamdaad 2021