پیام  همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق عبدالقادر بهیاریکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهی و دموکراتیک کشور، سیاستمداری فرزانه و میهن ‌دوست واقعی که تمام عمر خود را وقفِ مبارزه در راه حقوق زحمتکشان کشور نمود،  دراثر بیماری در کشورشاهی هالند جان بجان آفرین سپرد.

انا لله وانا الیه راجعون

زنده یاد بهیاردوبار نامزد جنبش برای احراز کرسی پارلمان کشور در دهه چهل خورشیدی بود که به همین دلیل زندانی شد. برغم پیگردهای متعدد و سرکوب‌ هرگز از آرمان‌ های انسانی خود دست نکشید. او دردوران حاکمیت دموکراتیک منحیث والی کندز ودرپست های بلند دولتی ایفای وظیفه نمود.

رفیق بهیاردارای خصایل نیک مردمی بوده و به همین دلیل هم در ولایات شمال شرقی کشورازمحبوبیت فراوانی درمیان دهقانان و روستایان برخوردار بود.

حزب آبادی افغانستان مرگ این مبارز نستوه را برای جنبش دادخواهی و ترقی کشور ضایعه بزرگ دانسته ، به همین مناسبت برای رهراوان جنبش ترقیخواهی و دموکراسی درکشور، اعضای خانواده و بازمانده گان مرحومی صمیمانه تسلیت گفته ، روحش را شاد ، و خاطرات نیکوی او را گرامی میخواهــد.

 

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۳ـ ۰۴۰۶

Copyright ©bamdaad 2021