پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان خبر درگذشت محترم الحاج عبدالغفور سابق کارمند بانک تجارتی ، خسر رفیق فاضل دلزاده ، رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانتسان را بدست آوردیم .

بدینوسیله مراتب تسلیت وغمشریکی خود را خدمت رفیق دلزاده گرامی ، همسر و خانواده  سوگوار شان ابرازنموده ، برایشان صبرو شکیبایی آرزو دارم.

 

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۶۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2021