پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

با کمال تاسف از درگذشت شخصیت مهربان و جلیل القدر مرحوم الحاج عبدالغفور سابق کارمند بانک تجارتی ، خسر رفیق گرانقدر فاضل دلزاده  رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان اطلاع حاصل نمودیم .

یادش گرامی و بهشت برین جایش باد !

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان درگذشت این شخصیت معزز را برای رفیق دلزاده ، همسر و فرزندان شان ، و برای همه بازمانده گان آن مرحومی تسلیت گفته ، خود را در این غم بزرگ شان شریک میداند.

بدینوسیله برای رفیق گرامی فاضل دلزاده و اعضای خانواده شان شکیبایی ، سلامتی و زنده گی با سعادت آرزو مینمایم.

 

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۲۳۰۳

Copyright ©bamdaad 2021