پیام همدردی شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 


سپهسالار درگذشت!

نبی عظیمی فاتح میدانهای نبرد، سرکوبگر بیرحم خاینین ، کودتاچیان و متجاوزین پنجابی پاکستانی درگذشت.

فقید عظیمی با قامت بلند در دوران زنده گی با تفنگ وقلم از منافع مردم و منافع ملی شجاعانه دفاع کرد .سپهسالارعظیمی جایگاه پرازافتخار و وزین در تاریخ معاصر کشورما داشته و دارد.

یاد و خاطرات شان گرامی باد!

 

عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۳ـ ۰۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2021