پیام تسلیت کمیته حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان

 

بادرد واندوه فراوان خبر مرگ نابهنگام رفیق سترجنرال محمد نبی عظیمی سابق معاون وزیر دفاع وقوماندان گارنیزیون ولایت کابل رادریافتیم .

رفیق عظیمی یک نظامی شجاع ،جسور وکارکشته درعرصه اردو و سیاست کشور بشمار می رفت.وضمناْ نویسنده چیره دست ، توانا و خدمت گذار مردم  و مدافع سرسخت وطن بود .

کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان  درگذشت موصوف را ضایعه بزرگ‌ برای خانواده اردو ومردم افغانستان دانسته ، بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق خویش را به فامیل محترم، اقارب ، دوستان و رفقای همرزم شان ابرازداشته و برای مرحومی جنت برین و روح شاد استدعا می نماید.

 

(شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ کمیته حزبی شهرکابل حزب آبادی افغانستان)

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۰۶۰۳

Copyright ©bamdaad 2021