پیام همدردی شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با تاثرعمیق خبردرگذشت رفیق ارکان حرب سترجنرال محمد نبی عظیمی را بدست آوردیم .

رفیق نبی عظیمی منحیث شخصیت برازنده نطامی و سیاسی وطن در رخدادهای چند دهه کشورسهم برجسته داشته و منیحث فرماندار چندین قطعه نظامی کشور، معاون اول وزارت دفاع جمهوری افغانستان ، و قوماندان عمومی گارنیزیون کابل در دفاع از مردم و میهن دربسیاری از جبهات نبرد شرکت نموده، و پوزه دشمنان وطن را به خاک مالیده است .

رفیق عظیمی نه تنها درمیدان نبرد سرآمد و از شما بهترین های وطن بود ، او دربخش ادبیات داستانی ، تاریخ  و زبان نیز خدمات بزرگی را انجام داده و تا آخرین روزهای حیات دست از قلم و تلاش برای روشنگری برنداشت .

از نام شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان درگذشت این شخصیت برازنده تاریخ معاصر کشور را به هوادارن جمهوریت ، دموکراسی و عدالت اجتماعی ، نظامیان وطنپرست و دادخواه ، و بازمانده گان او تسلیت گفته ، یاد کارنامه های درخشانش را جاویدان میخواهم.

 

محمد افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۶۰۳

Copyright ©bamdaad 2021