پیام تسلیت شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

با دریغ و درد که یکی دیگر از سروقامتان جنبش چپ، مبارز راه آزادی انسان زحمتکش، پیشکسوت شمشیر و قلم را خشونت بیرحم طبیعت برای ابد از کنار ما جسماْ دور ساخت.

این بار خامه از مرد نستوه، تهمتن جسور، شخصیت میهن پرست و مردم دوست، جاودان یاد سترجنرال نبی عظیمی سخن میزند.

زنده یاد نبی عظیمی انسان بی بدیل در اراده اش، دوست وفادار به آرمانهای والای توده های زحمتکش و سرباز سرسپره میهنش بود.

کارنامه و مبارزات عادلانه رفیق عظیمی فقید تنها بر خامه کشیدن ها بسنده نمیشود بل الگوی بزرگی برای نسل های جوان و پیروان راه تامین عدالت اجتماعی، دموکراسی واقعی و آزادیخواهی خواهد بود.

اما صد حیف و افسوس که چرخش گردون چنین نخبه گان قلم و شمشیر را مجال زنده گی بیشتر برای نیل به آرمانهای سترگ شان نمیدهد.

درود بر ایشان!

ما باورمندیم که راه برگزیده شده ماندگارنام، رفیق عظیمی را بالنده گان آتیه پیرو خواهند بود و بر تحقق آرزوهایش درعمل مبارزات دادخواهانه شان را ادامه خواهند داد.

با ابراز تسلیت به خانواده محترم، رفقا و دوستان گران ارج روانشاد نبی عظیمی و فرستادن درود بر روان پاک این رادمرد بزرگ، شکیبایی و صبر جمیل را برای بازمانده گان و همه همرزمان برومند شان متمنی ام.

خاطرات و کارنامه هایت با ماست رفیق عظیمی بزرگ!

 

روانت شاد و خاطرات ات جاودان!

 

خلیل یوسف

رییس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۵۰۳

Copyright ©bamdaad 2021