پیام تسليت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با درد و اندوه و تاسف عميق اطلاع حاصل نمودیم که رفيق سترجنرال محمد نبی اعظیمی معاون وزارت دفاع سابق جمهوری افغانستان ، يكي از فعالین جنبش مترقی وعدالتخواه ، کادر علمی اردو و نویسنده توانای کشور در اثرمریضی که عاید حال شان بود دنیای فانی را وداع ،و به ابديت پيوست . روان شان شاد باشد .

شورای کشوری المان مراتب تسلیت عميق خویش را به فامیل محترم شان ، اقارب ، دوستان  و رفقا ابراز داشته ، و برای همه صبر و شكيبایی آرزو مينمايد .

ياد و خاطرات مانده گار شان جاودانه و گرامی باد !

 

بااحترام

عبدالاحد شفيعی

ریيس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۰۳۰۳

Copyright ©bamdaad 2021