پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق سترجنرال محمد نبی عظیمی

 

با کمال تاسف از درگذشت سپهسالار نامدار کشور رفیق ستر جنرال محمد نبی عظیمی معاون وزارت قوای مسلح جمهوری افغانستان و آمر گارنیزیون کابل  اطلاع حاصل نمودیم .

یادش گرامی و بهشت برین جایش باد !

رفیق عظیمی مرد شمشیر و قلم ، خبره سیاست و فرهنگ و انسان مردمدوست بود که عمر پُرمایه خود را در راه خدمت به مردم و دفاع از نوامیس وطن سپری نمود و تا آخرین لحظات زنده گی از مبارزه باز نه ایستاد . او به مردمش متهعد بود و در دشوار ترین روزهای نبرد در سنگر مقابله با دشمنان مردم قرار داشت . کارنامه های سیاسی و نظامی اش مانده گار و در آثارش واقعیت های تاریخی کشور فاکت وار بازتاب یافته اند . با نبود فزیکی اش جنبش دموکراتیک و داد خواه کشور یکی از پیشکسوتان میدان رزم را از دست داده است و بدیل اش را نخواهد یافت .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان در گذشت دردناک این رفیق رزم آزموده را به همه منسوبین اردوی پر افتخار کشور ، به همه مبارزین راه مردم و به همه اعضای خانواده محترم شان تسلیت میگوید و روانش را شاد میخواهد .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۵ـ ۳۰۲۰۳

Copyright ©bamdaad 2021