پیام تسلیت

 

با تاسف اطلاع حاصل کردیم که بانوی قابل حرمت بی بی نفیسه، خواهرهمسر محترمه جناب جنرال سید کاظم، نسبت مریضی ایکه عاید حالش بود چشم از جهان بست و به ابدیت پیوست.

بدین مناسبت مراتب تسلیات عمیق و همدردی خویشرا به محترمه فوزیه، محترم جنرال سید کاظم، بقیه اعضای محترم خانواده، اقارب و دوستان شان تقدیم داشته، برای بازماندگان متوفی صبر جمیل و برای مرحومه مغفوره اجر جزیل را می طلبیم.

 

روح اش شاد و فردوس برین جایش!

 

سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، انجنیر محمد عزیز، دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی، فرین محسنیان، رحمت الله حسن، محمد حسین محسنی

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ ـ ۲۴۰۷