پیام تسلیت

با تاسف از پیوستن به ابدیت بانوی گرانمایه، جهان آرا قدرتی، مشهور به معلمه کلان ، خانم شادروان داکتر بسم الله قدرتی اطلاع حاصل نمودیم که مایه تاثر ما گردید.

به همین مناسبت مراتب تسلیات عمیق و همدردی خویشرا نسبت این ضایعه جبران ناپذیر به محترمان حشمت الله اورنگ، سمیع الله سپهر، نورالله قدرتی و وحید الله قدرتی پسران و محترمه نسرین توخی دختر بانوی متوفی، سایر اعضای محترم خانواده، اقارب و دوستان آن مرحومه تقدیم داشته، صبر جمیل را برای شان آرزو می بریم.

روان آن مغفوره شاد و بهشت برین جایگاه اش باد!

سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، انجنیر محمد عزیز، جنرال محمد حکیم سروری، دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی، محمد انور فرزام، عبدالله بهار، جنرال سید کاظم، محمد عزیز حساس، فرین محسنیان و رحمت الله حسن

 

 

پیام تسلیت ـ بامداد۴/ ۱۳ ـ ۱۵۰۷