پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 به مناسبت فوت مادر رفیق حشمت اورنگ یکی از سابقه داران جنبش دادخواهی وترقی پسندی افغانستان
 
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان از مرگ مادر رفیق گرامی حشمت اورنگ یکی از سابقه داران جنبش دادخواهی وترقی پسندی کشور آگهی حاصل نمود.
در حالی که این حادثه المناک ودرد آور را یک ضایعه جبران ناپذیر می داند ، تسلیتهای گرم وصمیمانه خود را به رفقا : حشمت اورنگ، سمیع سپهر ، وحید قدرتی و نورالله ابراز می دارد.
به آن بانوی پیوسته به ابدیت بهشت برین وبه بازمانده گان وخانواده صبر جمیل آرزو می دارد. 
 بادرود
 
کاوه کارمل
رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان
 
 
 
پیام تسلیت ـ بامداد۳/ ۱۳ـ ۱۴۰۷