پیام تسلیت

با دریغ و درد از مرگ نا بهنگام یکی دیگرازچهره های خوشنام اهل تجارت، انسان متواضع، مهربان و وطندوست، زنده یاد نعیم بای مطلع شدیم که باعث تاثرو تالم عمیق ما گردید.

زنده یاد نعیم بای با داشتن سجایای عالی انسانی، روابط نیک و حرمتگزاری به دوستان و همدیاران، مقام خاصی را دربین همقطاران خویش احراز نموده بود.

بدین مناسبت با ابراز مراتب ژرفترین تسلیات وهمدردی به فرزند برومندش غلام سخی، برادرا ن محترم شان محمد امین فاریاب، محمد اعظم دانشجو و حیات الله، برادرزاده محترم شان محمد عارف، متباقی اعضای محترم خانواده ، اقارب و دوستان آن متوفا تقدیم داشته، برای بازمانده گان مرحومی صبر جمیل را آرزو نموده، روان مغفور مرحوم را شاد میخواهیم.

 

فردوس برین مکانش!

خاطراتش جاویدان!

از جانب سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، دیپلوم انجنیراحمد شاه سرخابی، دوکتورعبد الله بهارو رحمت الله حسن

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۴ ـ ۱۱۰۷