پیام تسلیت وهمدردی از طرف تعدادی از فرهنگیان

              بمناسبت وفات استاد عزیزالرحمن شمال

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که استاد عزیزالرحمن شما ل پدر رفیق محترم نجیب شمال ،  داعی اجل را لبیک گفته است. بدین مناسبت  عمیق ترین تاثرات وهمدردی خویش را به پیشگاه رفیق محترم نجیب شمال ، محترم فرید شمال ومحترمه فریبا جان شمال وباقی اعضای فامیل نجیب مرحومی وبازماندگان شان تقدیم داشته و برای آنها تسلیت عرض میکنم.زنده یاد استاد عزیزالرحمن شمال بمثابه شخصیت عالی واکادمیک کشور، بهترین خدمتگزارمعارف درسطوح عالی وشخصیت فرهنگی کشور ما بود. گذشته از آن مرحومی بمثابه شخص مویسفید وبا اعتبار ، در امر صلح وآشتی در میان مردم ما از شهرت خوب واحترام زیادی برخوردار بود. استاد شمال تمام عمرپربار شانرا در تربیه وتحصیل اولاد وطن وقف کرده بودند که هزاران شاگرد ودانش آموز وتحصیلکرده گان فرزندان وطن ، مرهون کوشش های وطنپرستانه آن میباشد زیرا آثار غنامند علمی شان بمثابه میراث ارزشمند علمی و اکادمیک  همچون چراغ راه اهل  دانش و فرهنگ کشور مااست . ازین سبب نام مرحومی برای همه قابل افتخار وقدر دانی میباشد. بنا بر آن گفته میتوان که او نمرده است بلکه در اندیشه عالمانه خود ،در افکار دانشوران ودر خاطره فرهنگیان و فرهنگ غنا مند خود  زنده وجاویدان خواهد بود .

قابل یاد آوری میدانم  که اینجانب در زمان مسوولیت های وظیفوی ام در ولایت کاپیسا تمام مسایل وطنی ، حل وفصل صلح آ میز قضا یا و پرابلم های ناشی از جنگ در مشوره با بزرگان قوم وموی سفیدان محل صورت میگرفت وآنها در مسایل صلح وبرادری بهترین رهنما وهمکار نیرو های صلح دوست در کشور بودند که زنده یاد استاد شمال در گسترهء همکاری های صلح آمیز، در کار جرگه های قومی نقش  موثر وبسزایی داشتند . ازین رو وفات مر حومی برای فرهنگیان واهل دانش وقلم ونیز برای مردمش ضایع بزرگ دانسته میشود .ولی او در معنا زنده است ، تا فرهنگ ودانش است استاد شمال نیز زنده است .

سعد   ییا   مرد  نکو نام  نمیرد   هرگز

مرده آن نیست که نامش به نکویی ببرند

در حالیکه یکبار دیگر تسلیت وهمدردی خود را ابراز داشته  ، برای فامیل وباز ماندگان شان صبر جمیل وبرای مرحومی بهشت برین میخواهم .

روحش شاد

 عبدالو کیل کوچی

 

پیام تسلیت ـ بامداد۵ /۱۳ ـ ۰۹۰۷