رفيق ارجمند نور احمد نور،

 شوراى كشورى  بلجيم حزب مردم افغانستان تاثرات عميق خود را بمناسبت فقدان مرحومه مادرتان ، خدمت شما و ساير اعضاى فاميل مرحومى تقديم ميدارد.
با خلاى پر نشدنى در فاميل تان ما همه رفقاى تان در اين غم و اندوه خود را در كنار تان قرار داده  ، آرزومنديم تا باتحمل و شكيبايى ،اندوه و آلام اين سوگ، كاهش يابد.


روان شان شاد باد !گل احمد باز ساز، امين حكيمى، شريف شمال، ذكرالله لطيفى، عبدا لله غنى و ياسين صادقى

 

پیام های تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ـ ۰۳۰۷