پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با ناباوری و اندوه بسیار خبر یافتیم که رفیق کامله حبیب ـ مهری شاعر، نویسنده ، ژورنالیست و مبارز پیگر راه  منافع مردم و عدالت اجتماعی با زنده گی بدورد گفت و از میان ما رفت.

با رفتن او مردم و جامعه فرهنگی ما یکی از دوستان مهینپرست و آرمانخواه خود ، تهیدستان و زحمتکشان افغانستان را از دست دادند.

رفیق کامله حبیب ـ مهری ازعنفوان جوانی راه  مردم و مبارزه دادخواهانه را در پیش گرفته ، منحیت مبارز پیگر در دفاع از لایه های ناتوان و رنجدیده ، بخصوص زنان زحمتکش کشور قرارگرفت .

حزب آبادی افغانستان درگذشت بانو کامله حبیب ـ مهری ، ژورنالیست نامدار کشور را به خانواده او، به ژورنالیستان، شاعران، و نویسنده گان افغانستان، به دوستداران فرهنگ و ادبیات پیشرو کشور، به یاران و دوستدارانش تسلیت گفته ، یاد این مبارز پیگیر راه مردم را همیش میخواهـد.

 

حزب آبادی افغانستان

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۴ـ ۲۶۰۶

Copyright ©bamdaad 2024