حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید قربان تبریکات صمیمانه خود را خدمت هموطنان متدین و زحمتکش کشور ومسلمانان جهان پیشکش نموده ، آرزو میبرد که با وجود مشکلات بیشمار اجتماعی و اقتصادی مردم رنجدیده و مستضعف ما روزهای عید را درصفا و همدلی ، اتحاد ، برادری وبرابری سپری نمایند.

عید سعید قربان درمیان مسلمانان جهان بعنوان عید فداکاری، ازخودگذشتگی وقربانی در راه حق و حقیقت،عزم و نبرد با ستم و بیداد و خدمتگزاری در راه حق و عدالت تجلیل میشود. ولی با دریغ مردم درافغانستان وسایرکشورهای استعمارزده جهان اسلام ، قربانیان ارتجاع و برنامه های آزمندانه و سیری ناپذیرامپریالیزم درحالی عید قربان را برگزارمینمایند که نظام ‌ها و قدرت‌ های تمامیت خواه موانعی بیشماری را در راه  برپایی عیدی بدور از درد و رنج ، غم کار و نان و سرپناه ، آزادی و آینده بهتر در برابر آنها قرار داده است .

لازم به یادآوریست که بزرگترین آموزه حماسه ابراهیمی عید قربان درآن نهفته است که باید در راه حقوق انسان فداکارانه رزمیده ، بصورت مستدام دربرابراستبداد، تمامیت خواهی، بیداد، عقب گرایی و زورگویی منحیت نمادهای فرعونی ـ شیطانی که جهان را به گمراهی ، دهشت و وحشت کشانیده اند اعتراض نمود.امروز انسان‌ها، ، آزادی ،مردم سالاری ، زنده گی و زنان ،  صلح ، محیط ‌زیست و... به آسانی قربانی مطامع ضدبشری هژمونی‌ های سرمایه ‌داری میشوند. انکشافات شرق میانه و دامن زدن به جنگ وجنایت درافغانستان ، یمن ،عراق ، فلسطین تحت اشغال ، سوریه ، لبنان و... نمونه هایی از سیاست های ضدانسانی و انسان کش استعمار، صهیونیزم و امپریالیزم درمنطقه ما میباشد . این شیاطین سلطه ‌گروغاصب هدف نابودی خلق‌ های تحت ستم ، ترویج استعمار، حق تلفی ، بی قانونی ، استبداد و بهره کشی را دنبال نموده ، میلیونها مسلمان زحمتکش را از دموکراسی و یک زنده گی آرام و مدرن امروزی محروم نموده اند .درچنین برهه ‌ای نخستین وظیفه در تجلیل و بزرگداشت از ایام سعید عید، تحکیم پایه ‌های اتحاد مردم برعلیه ظلم و ستم و جنگ‌ قرار دارد.

هموطنان زحمتکش و شرافتمند ،

عید قربان امسال هم ما را به قربانی میگیرد. چیره گی شرایط ناگوار اجتماعی ـ اقتصادی ، اختناق، تسلط استبداد قرون وسطایی، محرومیت مردم ازحقوق و آزادی های مدنی و حق مشارکت در حیات سیاسی و اجتماعی، گسترش فقر، بیکاری ، بسته بودن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها بروی دختران باعفت وشجاع ما ، عدم پرداخت حقوق قانونی متقاعدین ، نبود برنامه روشن برای بازنشستگان و ده های معضله دیگر زنده گی مردم را دشوار ساخته است. افزون براینها افزایش حوادث فاجعه بارطبیعی چون زلزله و سیلاب های اخیر درد و رنج مردم را بیشتر نموده است.

حل این همه معضلات امروزی و مدرن نیاز به برخورد امروزی وعقل گرایانه دارد که گروه حاکم طالبان به تنهایی و با طرزدید موجود شان هرگز قادر به حل آنها نیستند. ما در نمونه بیشترین کشورهای اسلامی حتا در سنتی ترین کشوراسلامی یعنی عربستان سعودی منحیث مرکز دینی و سیاسی جهان اسلام میبینیم که تغیر، پیشرفت و تلاش به سوی آرمانهای جامعه مدرن و آرمانشهر آن مورد پذیرش آنها قرارگرفته و در این راه حرکت های شجاعانه نظری وعملی درحال پیشرفت میباشد.

تسلط و فرمانروایی بیش از ۲۰ ساله امریکا و ناتو ، گسترش اقتصاد مصرفی، پیشتازی پدیده های منفی قوم پرستی ، برتری جویی و منفعت گرایی ، تضعیف همبستگی ملی ، فرمانروایی و تسلط تبلیغات عوامفریبانه رسانه نیولیبرال و ده ها مصایب دیگر اجتماعی و اقتصادی میراث شوم استبداد و دیکتات امریکا و ناتو است که با منافع ملی ما همخوانی نداشت .همین ها با استفاده از ضعف و زبونی نجبه گان خودفروخته نگذاشتند تا درداخل کشور یک قشر روشنفکر ملی ، مردمی و با اراده که بتواند جامعه را بسوی آینده بهتر و بهزیستی سوق دهند ایجاد گردد.  امروز این وظیفه مهم و خواست زمان به عهده نیروهای ملی ، مترقی ، دادخواه و آینده نگر دینی و سیکولار کشور اعم از زنان و مردان گذاشته شده است تا در راه اعمار یک افغانستان واحد، آباد و مترقی متحدانه باشور وعلاقه مندی وطندوستانه کار و پیکار نموده ، با هوشیاری ، مسوولیت و استقامت و با درنظرداشت شرایط  و نیازهای مبرم جامعه و ضرورت های زمان بدور از بدبینی ، واجتناب ازهرنوع خودخواهی وخودمحوری متحدانه کاروپیکار نمایند.  

 هموطنان عزیز ،

جامعه بزرگ و اثرگزار مهاجرافغان در جهان ،

مسلمانان زحمتکش ،

حزب آبادی افغانستان ضمن تبریک و تهنیت عیدی ، ابراز امیدواری میکند که این عید بزرگ مسلمانان سرآغاز آرامشی باشد که خیروبرکت، صلح، ثبات و رفاه درافغانستان عزیز، کشورهای همجوار، کشورهای مسلمان ، همه مسلمانان زحمتکش جهان و بشریت دادخواه و صلح طلب حاکم شود.

 

اختر مو مبارک شه !

عید تان مبارک !

قربان بیرم لریز مبارک بولسن !

 

با حرمت فراوان

حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۱۵۰۶

 Copyright ©bamdaad 2024