هرکی برزن می ستیزد... 

میرسد روزی سریر ظلم ویران میشود

گلزمـین شهرمـا رشک بهــاران میشود

شام کابـوس سیاهـی از وطن پا میکشد

خانه تاریک ما هرشب چراغان میشود

هرجنایت پیشه ی محکوم زندان ابد

لانه دیو غضب برخاک یکسان میشود

پرچم آزاده گی دایم به اوج اهتزاز

میهنم بزم خروش جمله خوبان میشود

نغمه دلشادی ما میرسد گوش فلک

آنکه زهری ریخت کام ما پریشان میشود

درب دانشگاه گشوده بر رخ دخت وطن

هرکی بر زن می ستیزد خانه ویران میشود

می شگوفــد غنچه لبخنـد بر لب های ما

هروجب خاک وطن گلگشت یاران میشود.

 

( نورالدین همسنگر)

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۴ـ ۰۷۰۳

 Copyright ©bamdaad 2024