پیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  بمناسبت روز بین المللی آموزش

 

چهارشنبه  ۲۴ جنوری ، مطابق ۴  دلو  روز بین المللی آموزش است که بر اساس فیصله جلسه عمومی سازمان ملل متحد در سوم دسامبر ۲۰۱۸ شناخته ومورد  تصویب قرار گرفت و از ۲۴ جنوری ۲۰۱۹ این روز همه ساله از جانب مجامع ملی و بین المللی مورد تجلیل و یادهانی قرارمیگیرد.

سازمان ملل متحد  آموزش را با صلح و تداوم انکشاف  گره خورده تلقی مینماید. بدون شک آموزش، ایجاد ، حفظ و گسترش زمینه های  آن تضمین برای  انکشاف معارف و تعلیمات عالی  در واقعیت، بزرگ شدن سرمایه بزرگ ملی و معنوی در یک جامعه میباشد.

آموزش اساس بزرگ ساختن ظرفیت تجربه، آگاهی، شناخت و تعقل برای خودشناسی ، جامعه و انسان شناسی  و علوم  مثبته میباشد. همچنان یک اساس کسب تجارب و بکارگیری اندوخته های علمی و آموزشی برای  پیشرفت جامعه، تمدن، ترقی و تغیر مثبت  در زنده گی شهروندان، درمطابقت با ضرورت های زمان میباشد. روی همین دلایل و واقعیت های مستدل است که آموزش بحیث یک حق طبیعی و انسانی میباشد که در تمامی قوانین اساسی کشورها  ضمانت شده و بخشی از وظایف و مسوولیت بزرگ برای دولت و یک حق و ضرورت برای شهروندان ، بخصوص نسل جوان اعم از پسر و دخترمیباشند.

چنین گفت پیغمبر راست گوی

ز گهواره تا گور دانش بجوی

آموزش اساس کسب باور و اعتماد نسبت به توانايی جسمی، فکری و روانی خود میباشد که آنرا بحیث یک خدمت و ادای مسوولیت  اخلاقی و وجدانی ، دوباره به جامعه تقدیم میکند.

این آموزش و پرورش است که در رشد اخلاق و وجدان ، رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌ های اساسی کمک میکند ، به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری (تسامح ) صلح  و دوستی میان تمامی مردمان، گروه‌های اجتماعی، قومی  و مذهبی  یاری میرساند.

حق آموزش در مواد ۲۶ و ۲۷ کنوانسیون  بین المللی پیرامون حقوق بشر مصوب  ۱۹۴۸ و میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی  مصوب ۱۶ دسمبر ۱۹۶۶ در مواد ۳ و بند دو ماده ۱۹ به وضاحت تسجیل یافته اند.

موجودیت زمینه های رشد و انکشاف فکری بوسیله آموزش، خلاقیت، ابداعات کشفیات و اختراعات عملی حق هر شهروند و مسوولیت یک دولت و یا نظام حقوقی میباشد، اما با درد و دریغ اکنون کشورما افغانستان، با تسلط سیاست های جابرانه و استعدادکش طالبان به جهنم ممنوعات و منکرات برای هر شهروند ، بخصوص زنان و دختران مبدل گردیده و در دو سال و پنج ماه اخیر با بسته شدن دروازه های مکاتب بروی دختران و دروازه های ادارات به روی زنان دارای تحصیل و تجارب بزرگ کاری،  افغانستان را به غمستان ممنوعیت ها و سلب همه حقوق انسانی شهروندان مبدل نموده است.

شریعت خود ساخته دیوبندی طراز پاکستانی طالبان که با جهل، تاریکی و نفرت در برابر روشنی، علم و دانش بشری عجین خورده است، سرنوشت شهروندان قریب به چهل میلیونی درکشورغم زده افغانستان را به گروگان و به چنگ پنجال ها  خونین قرار گرفته است. هرگونه زمینه آموزش، استفاده از دانش و تجارب علمی دنیای مدرن را محدود و توانايی های فکری و استعداد ها را در خانه ها محبوس نموده است . درحالیکه نسل جوان ، با استعداد و آموزنده مهاجرین افغان در کشورهای مختلف با استفاده از زمینه های آموزش، کسب علوم و فرآورده های علمی و تخنیکی معاصر خلاقیت ها ی مختلف علمی و تخصصی را در مجامع عملی و پژوهشی از خود تبارز داده اند.  راه یابی این افغانان در پارلمانها، احزاب سیاسی، مجامع اکادمیک بحیث استادن، متخصصین بلند مرتبت در شفاخانه ها، وکلای مدافع، قاضیان، محققین، انجنیران و ده ها بخش های آموزشی و علوم اکثرا زینت بخش روزنامه های و سایر وسايل رسانشی میگردند. ولی درافغانستان به دستور وزیر تحصیلات عالی طالبان هم اکنون تصفیه کتابخانه دانشگاه کابل که غنی ترین مرکز آثارعلمی و تحقیقی از استادان فاکولته های مختلف و درعرصه های مختلف علوم درده ها سال اخیر میباشد، آغاز گردیده است که گویا همه آثاری که در مطابقت با شریعت نیستند، باید از این مرکز بزرگ  و زخیره پرغنای افغانستان جمع آوری گردد.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان درحالیکه خود را در تجلیل و یادهانی روز بین المللی آموزش  با همه مدافعان آموزش در سطح جهان و دفاع از حق حقه آمورش دختران و زنان کشور شریک میداند، بحیث مدعی العموم مردم افغانستان از همه حقوق شهروندی مردم افغانستان دفاع نموده بر این حقوق یکبار دیگر تاکید و محدویت ها  ممانعت های غیرانسانی طالبان را محکوم مینماید. انجمن هرگونه دستبرد بر ذخیره های علمی ـ تحقیقی، کتب و رسالات مجامع علمی و اکادمیک را یک جرم نابخشودنی   میداند و آنرا اقدام حسودانه وعداوت در برابرعلوم، کتاب خوانی و آموزش میداند.

چنین تصامیم بدون شک با دین و آیین مردم افغانستان مباینت دارد و متاسفانه زعامت طالبان ،دینی را که به اقرأ شروع و خداوند در قرآن به قلم سوگند یاد مینماید مورد سؤ استفاده قرار می‌دهند.

با حرمت،

از نام هیات اجرايیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

میر عبدالواحد سادات، رییس انجمن

 

 بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۴ـ ۲۹۰۱

 Copyright ©bamdaad 2024