گزارش کنگره جهانی زنان افغانستان

چتراتحاد ملی زنان افغانستان

 

 

بتاریخ ۵ نوامبر۲۰۲۳ کنگره جهانی زنان افغانستان ( برای آزادی، عدالت ، برابری و باهمی ) ازطریق آنلاین به اشتراک مسوولین نهادهای زنان ازاروپا، امریکا، کانادا، افغانستان، ازسراسرجهان ، مدافعین فعال حقوق زنان، روسای انجمن ها شخصیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ازسراسرجهان ،ريچارد بنت گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در افغانستان دایرشد.

نخست بانومرضیه جهش یکی اززنان سابقدارجنبش زنان بعد از اینک حضوراشتراک کننده گان را خیرمقدم گفت ، نصاب کنگره را ارایه نمود تا کنگره بکارخود رسما آغاز نماید.

بعدا بانو یاسمین همسنگر سکرترجنرال همایش اروپایی زنان افغانستان و بانو سهیلا زحمت مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند وعضوهیات مدیره همایش زنان گرداننده گی کارکنگره را بدوش گرفتند.

درآغاز داکترشفیقه رزمنده یکی ازپیشکسوتان نهضت عدالت خواهی زنان و ریيس همایش اروپایی زنان افغانستان درمورد اهداف و ضرورت صف آرایی فعالان حقوق زن تحت یک چترملی تدویرکنگره جهانی زنان افغانستان درمرحله کنونی توضیحات مفصل درمورد اینکه زنان درخط مقدم مبارزه دادخواهی مردم افغانستان قراردارند وچالش های موجود را به فرصت تبدیل کردند.

درضمن یک مکانیزم مخصوص برای بدیل و میکانیزم برای عبوربیرون رفت از وضعیت موجود و گذاراز بحران موجود درافغانستان صحبت مفصل نمود.

بعدا به تعقیب محترم عبدالواحد سادات ریيس انجمن حقوقدانان افغانستان ، محترم احمد سعیدی تحلیلگرامورسیاسی واجتماعی، محترمه مونسه مبارز بنیان گذازجنبش زنان مقتدرافغانستان ، محترم داکترحمکنی رییس ایتلاف جهانی نجات افغانستان، محترم سیدعسکرنجم رییس ایتلاف نيروهای ملی و دموکرات، محترمه نجلا راحیل فعال حقوق زن، محرم نظام الدين وحدت ریيس حركت ملی مدافعان منافع ملی ،محترمه نها نادری صخره نماینده جنبش‌ همبستگی زنان افغانستان ، محترمه نرگس سادات عضو جنبش‌ مقتدرزنان افغانستان، محترمه مینا رفیق فعال حقوق بشر، محترمه پریسا مبارز رهبرجنبش زنان درولایت تخار،محترمه زغونه ولی رییس اجماع بین المللی زنان درخارج ازمرز،محترمه پوهنمل دیپلوم انجینر فرشید ژوبل فعال حقوق زن ، محترمه وسیمه فعال حقوق زن ، محترم غوث الدین میر صاحب امتیاز مجله  وزین بانووریس انجمن فرهنگی کانون دراطریش، محترم دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، محترم جمشید پایمردی معاون گفتمان ملی، محترم وحیدی فعال اجتماعی سخنرانی نمودند.

پیام زنان هنرمند هریک، بانو پرستو ملکه آوازمشعل ترنم، بانو داکتر رامشا صفا، بانو سیما ترانه بدین مناسبت مواصلت ورزیده بود .

همچنان یک تعداد ازپیشکسواتان نهضت عدالتخواهی ( بانو امیلیا اسپارتک ، بانوثریا پیکان، بانوهاجره امین، بانو داکترنظیفه توخی و بانو گلچهره یفتلی ) محترم ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه انجمن های افغانها درهالند درکارورکشاب سهم فعال داشتند.

بعدا ختم سخنرانی ها شرکت کننده گان درچهار ورکشاب و گروپ کاری روی مسایل با تفصیل بیشترپرداختند. که عبارت اند از:

۱- جنبش مبارزاتی زنان افغانستان درمرحله کنونی، تعریف جنبش شیوه‌های کارمشارکتی همسویی.

۲- نگاه زنان‌ افغانستان به موضع گیری جامعه جهانی، خواست ها مطالبات ازآن، چگونگی کاربرای جلب همبستگی مردم دنیا با زنان افغانستان.

۳- بدیل زنان افغانستان برای وضعیت موجود.

۴- نقش زنان درنظام پسا طالبانی.

متعاقبا قعطنامه کنگره توسط محترمه بانوسعیده طلوع رییس انجمن همبستگی زنان شهراندوفن وعضوهیات مدیره همایش اروپایی به خوانش گرفته شد.

بعدا پلاتفرم کنگره مورد رای گیری قرارگرفته و مورد تصویب قرارگرفت.

همچنان بنا برپیشنهاد محترمه روشن سیرن یکی ازپیشکسوتان نهضت عدالتخواهی زنان افغانستان شورای هماهنگی کنگره مورد رای گیری قرارگرفته و به اتفاق آرا تصویب شد.

درنتیجه چتراتحاد ملی زنان تشکیل شد، پلاتفرم کاروشورای هماهنگی تصویب گردید.

کارکنگره به آرزوی پیروزی فراوان زنان افغانستان ، تحکیم هرچه بیشتر وحدت و همبستگی میان نهادهای زنان، همکاری های همه جانبه بخاطرتحقق اهداف مطروحه کنگره ( چتراتحاد ملی زنان افغانستان ، پلاتفرم وشوای هماهنگی ) موفقانه پایان یافت.

 

گزارشگر: سهیلا زحمت

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۱۱

 

Copyright ©bamdaad 2023