دراین سرزمین چیزی هست شایسته زیستن
بوی نان در بامداد
سر به هواییِ اردیبهشت
آرای زنان درباره مردان
نامه‌ های آشیل
آغازِعشق
گیاهِ روییده از سنگ
مادرانی بر بندِ نای
و ترس اشغالگران از گذشته
دراین سرزمین چیزی هست شایسته زنده گی
پایانِ تابستان
زنی که از چهل سالگی گذشته
و همچنان زیباست
طلوعِ خورشید در زندان
ابر‌هایی که آفرینش را بازتاب می‌ دهند
هلهله‌های آنان که با لبخند
به سوی سرنوشت می ‌روند
و ترس خودکامه‌ها از ترانه‌ها‌
در این سرزمین چیزی هست شایسته زیستن
در این سرزمین
که سروَرِ سرزمین‌هاست
از آغاز تا پایان
که نامش فلسطین بود
و همیشه فلسطین می‌ مانَد
بانوی من
تو شایسته ‌ای
چون تو ملکه منی
و شایسته زنده گی

( محمود درویش )

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2023