پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بخاطر همبستگی با مردم فلسطین

جهان شاهد یکی از خونین ترین جنگ ها در شرق میانه بوده و بااندوه و نگرانی آنرا نظاره مینماید . در نتیجه این جنگ ویرانگر مردم غیرنظامی و بخصوص کودکان و زنان قربانی میگردند .

به باور ما علت اصلی این چرخه خشونت، موجودیت یک ساختار غیرعادلانه سیاسی در منطقه و بخصوص عدم تطبیق قطعنامه شماره ۱۸۱ سال ۱۹۴۷سازمان ملل متحد است که برطبق آن باید دو دولت مستقل فلسطین و اسراییل در کنار هم ایجاد میگردید .

با هزار تاسف تا امروز نه تنها یک دولت مستقل فلسطین با پایتخت بخش شرقی بین المقدس ایجاد نشد، بلکه سرزمین های بیشتر فلسطین توسط اسراییل اشغال گردید و شهرک ‌سازی غیرقانونی در سرزمین ‌های اشغالی فلسطین توسط صهیونیست‌های حاکم ساخته شد و در نتیجه جنایات مستمر روزانه در خاک فلسطین و محاصره غزه وقوع این جنگ ویرانگر را امکان ‌پذیر ساخت.

سیاست‌های تبعیض آمیز سال هاست علیه مردم فلسطین انجام می‌ شود. مردم فلسطین از حقوق مشروع خود محروم می ‌گردند.

قطعنامه های شورای امنیت و بخصوص شماره‌های ۲۴۲ (خروج اسراییل از اراضی اشغالی ۱۹۶۷) و ۳۳۸ (تأیید اصول صلح عادلانه در شرق میانه ) منجر شود، نادیده گرفته میشود .

پیمان های غیرعادلانه و فریبنده بر خلق فلسطین تحمیل میگردد و تلاش صورت می‌گیرد تا فلسطینی ها از حق داشتن یک دولت مستقل و حتا از حقوق عادی بشری محروم گردند .

با هزار تاسف که در مطبوعات جهان غرب از جنایات و کشتار مردم فلسطین چشم پوشی صورت می‌ گیرد . دولتمردان دنیای غرب با حمایت از دولت اشغالگر اسراییل تلاش مینمایند که اسراییل را قربانی تجاوزات فلسطینی معرفی کنند.

به باور ما ، کشتار مردم بیگناه ملکی و بخصوص کودکان و زنان که از طرف هر جناح صورت گیرد ، باید محکوم گردد . برعلاوه محاصره کامل غزه و قطع آب، غذا، برق و دیگر منابع ضروری مردم باعث فاجعه بزرگ در منطقه میگردد.

به عقیده شورای اروپایی ح آ ا یگانه راه تامین و تحکیم صلح و امنیت در شرق میانه قطع آتش بس فوری ، پایان دادن به اشغالگری اسراییل در سرزمین ‌های اشغالی، اجرای قطعنامه‌ های سازمان ملل متحد، و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ است . ازینرو سازمان حزبی ما از داعیه برحق مردم فلسطین بخاطر یک تشکیل دولت مستقل حمایت قاطعانه مینماید .

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۴۱۰

Copyright ©bamdaad 2023