خلق اراآنه لرکونی مناسبتی بیلن

 

اۉزینگیزگه اَولا اۉرگتدینگیز!

سۉنگره مېنی یکّه تشله ب کېتدینگیز!  

قپ- قرانغوبۉلدی عالم کۉزیمه

بول جهاندن تاکه رِحلت اِېتدینگیز

سیزنینگ حقینگیزادااېتمک محال

اَله اَیتیب بېشیگیم تېبره تدینگیز

کولگوقۉییب لبلریمگه آنه جان!

تۉېغوواحساسنی اۉرگتدینگیز

بیرادبسیز باله اېردیم بیگمان

مِهرچیزیغی بیرله قاشیم چتدینگیز

مېنگه بېریب چین کۉنگلدن تربېت

ېخشی یۉللرنی مېنگه کۉرستدینگیز

ساغلیگیم قاشیده،محنت چاغیده

کَونیم اېزلب قنچه لراۉېنه تدینگیز!

سیزنی اېسله ب اَسرو تون- کون ییغله دیم

یادینگیزنی قېته دن اېسله تدینگیز

مِهرینگیزدن تۉیمه دیم اصلا آنم

اۉزینگیزگه بی جهت اۉرگتدینگیز

فانی دنیادن اِېتیب ناگه سفر

کۉکسیم وبغریمنی بیردن سیتدینگیز

اېسته رم شاداۉلسه روحینگیزمدام

گرچه بیزنی یَکّه تشله ب کېتدینگیز!

(محمدکاظم امینی )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۶۰۶

Copyright ©bamdaad 2023