عدالت، انصاف و انصاف سیزلیک حقیده مقاللر

ضرب المثل های تورکی اوزبیکی در باره عدالت، انصاف و بی انصافی

 

گردآوری و ترجمه :داکتر فیض الله ایماق

 

خطانینگ یؤلداشی- جزا

رفیق خطاکار، جزاست

***

یورسنگ سیاق
ییرسن تیاق

هرکه به  خطا رود

بالاخره به سر خواهد خورد.

***

یخشیگه تینیم یؤق
یامانگه اؤلیم یؤق

آدم خوب روی آرامی ، و آدم بدروی مرگ را نمی بیند

***

یخشیگه یخشی بؤل
یامانگه ـ یامان

به آدم خوب ، خوبی کن ، به آدم بد بدی

***

اؤل ، دیسنگ کمپیرگه هم یاقمس

اگر به پیر زن هم مرگ بخواهی خوش نخواهد شد

***

اؤلماق نینگ جزاسی ـ کؤمماق
یامان نینگ جزاسی ـ اورماق

جزای مرگ تدفین، جزای آدم بدجزا دادن است

***

اؤغری بؤل،قراقچی بؤل، انصافلی بؤل

دزدباش، رهزن باش،اما با انصاف باش

***

اؤغری نینگ اویی کؤپ
تؤغری نینگ اویی یؤق

دزد هر جا خانه دارد اما آدم راست صاحب یک خانه هم نمی باشد.

***

قرض،قرض نی بیریش فرض

قرض گرفتن عیبی ندارد ، مگر دادن قرض فرض است

***

قاوون نینگ سره سینی ایت ییر
آلمه نینگ سره سی نی قورت

خوبترین خربوزه  را سگ، وخوبترین سیب  را کرم میخورد

***

(تورنتو – کانادا)

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۱۳۰۵

Copyright ©bamdaad 2023