پیام شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان به مناسبت روزهمبستگی جهانی زنان 

روزجهانی زن همه ساله به روز هشتم مارچ در سراسر جهان و در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون تجلیل میگردد. تجلیل از روز زن تاریخچه طولانی دارد.جنبش زنان با اعتصاب آغاز شد ، با قربانی تحکیم گردید ، با پیشنهاد کلارا زیتکین مدافع حقوق زنان روز هشتم مارچ بعنوان روز جهانی زن مطرح شد و با همبستگی بیشتر ومبارزات سیاسی در اجندای اسامبله عمومی ملل متحد قرار گرفت و مشروعیت بین المللی یافت.

طوریکه همه ما میدانیم که در تمام جوامع عقب مانده بطور عام و بطور خاص درافغانستان ، زنان با تبعیض دو گانه روبرو هستند ، هم بعنوان همسروزن د رخانواده و هم زن بحيث جنسیت در جامعه. نابرابری ها به دلایل عقبماندگی ، عنعنات ناپسند ، فقر ، جنگ ، فساد وعقاید تند مذهبی در کشور بیداد میکند و بیشترین قربانی جنگ و فساد در کشورنیز زنان و کودکان میباشند. 

این همبستگی جهانی زنان سراسر جهان بخاطر از بین بردن نابرابری های جنسیتی و تساوی حقوق زنان با مردان که درروز هشتم مارچ بنمایش گذاشته میشود ، نقش خود را دراین امر مهم حقوق بشری ایفا خواهد نمود وازینرو تمام نیروهای مترقی و بشر دوست آنرا گرامی میدارد. 

طوریکه میدانیم که معیار ترقی و پیشرفت یک جامعه با آزادی زن و تساوی حقوق آنها با مردان میتوان مشخص ساخت . در جوامع که زنان حقوق مساوی دارند این کشور ها به پیشرفت نایل گردیده اند.

با هزار تاسف که در اوضاع و احوال کنونی در نظام طالبی در افغانستان زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش یعنی تحصیل و کار محروم گردیده اند . ما از جوامع بین المللی و نهاد های مدافع حقوق بشری تقاضا میکنیم که بالای حاکمان جدید در افغانستان فشار وارد کنند تا حق تحصیل و کار زنان افغان اعاده شود.

شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان روز همبستگی جهانی زنان را گرامی میدارد و  بهترین تبر یکات  خویش را بمناسبت این روز خجسته به تمام زنان جهان و بخصوص زنان رنجدیده و عذاب دیده افغانستان تقدیم داشته موفقیت های مزید درامر بدست آوردن حقوق و آزادی های شان آرزو مینماید . 

نيکمرغه دي وي د ښځو نړيواله ورځ !

فرخنده باد هشتم مارچ روز همبستگی جهانی زن !

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۲۳ـ ۰۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2023