پیام شادباش کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن


کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان با درک عمیق از نقش زنان درحیات اجتماعی یک جامعه ونقش سازنده، این قشر پرافتخار ونیمی از پیکر جامعه ما ، وهمچنان در سطح جهان در ساختار سیاسی ، اقتصادی وشیوه تولید ، و فکتورهای روبنایی جوامع و بادرک نیرو وعظمت ایشان در تمامی شیوه های حیات اجتماعی و به امید اینکه با مبارزات این قشر بالنده درسطح کشورما هرچه عاجل تغیراتی رونما گردد ، خویش را در تجلیل از این روز فرخنده شریک دانسته و برای تمامی خواهران ومادران زجر کشیده، کشور و با وعده، مبارزه در پهلوی آنان برای تغیر در حالت کنونی آنها و اعاده، حقوق حقه، شان تبریکات صمیمانه خویش را ابراز نموده ، و برای همه، شان صحت ،سلامتی  وطول عمر آرزومندیم۔


با تقدیم احترامات فایقه


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۰۳

opyright ©bamdaad 2023