پیام شادباش کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روزهمبستگی زنان جهان

 

امسال هشتم مارچ روزهمبستگی زنان  جهان ، از سوی نیروهای ترقیخواه وعدالت پسند در حالی تجلیل میشود که مساله تامین صلح جهانی ، پایان بخشیدن به ستم و بیداد ، همزیستی مسالمت آمیز، رفع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ، پایان بخشیدن به مسابقه تسلیحاتی و حفظ محیط زیست در صدرخواست های بشریت مترقی و تحول پسند قرارگرفته است .

درکشورعزیز ما افغانستان خواست های برحق مردم برای « نان ، کار، آزادی » به خواست بنیادی برای زنده گی بهتر 

در صلح ، امنیت و دسترسی به حقوق و آزادی های دموکراتیک درپناه قانون وحق مشارکت مردم اعم از زنان ، مردان ، 

و تحقق حقوق شهروندی مساوی تبدیل شده است .

چنان که درپیام شادباش حزب آبادی افغانستان بمناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی زن آمده است :

« ...درسالی که گذشت کشورشاهـد دشواری های فراوانی ناشی از تغیر رژیم و عدم مسوولیت پذیری جامعه جهانی دربرابر مردم افغانستان بود. این وضع باعث ایجاد فاجعه بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی شده و زنده گی میلیونها افغان را پراز درد ومشقت ساخت. افزایش بیکاری ، فقر، نبود منابع مالی برای پرداخت حقوق گروه های ازمردم  چون مامورین ،متقاعدین ، معیوبین و معلولین ، خانواده های بدون سرپرست و...، بسته شدن مکاتب و موسسات تحصیلی به روی زنان، کاهش درسطح تولیدات ملی و ده ها مصایب دیگر زنده گی لایه های ناتوان و زحمتکش جامعه را دشوار و غیرقابل تحمل نمود. دراین میان رهبری امارت برغم اظهارات پیشین شان برای پابندی به آزادی بیان ، حقوق زنان و اقلیت ها ، اخوت و عدالت ، درسطوح مختلف دست به اقدامات ناهمگون و مغایر تعهدات قبلی زده اند. ما شاهد هستیم که مساله آموزش دختران و کار زنان در اصل پذیرفته شده بود ، ولی چنان که منابع بین المللی گزارش میدهند در۲۹ فرمان و حکم امارت اسلامی این حقوق بنیادی محدود شده است .»

ما ضمن تایید و جانبداری ازدیدگاه های اصولی و واقعبینانه هیات رهبری حزب آبادی افغانستان ، به این باوریم که اعماریک جامعه مدرن امروزی بدون حضور نیمی از پیکرجامعه ناممکن میباشد.

حزب آبادی افغانستان که وارت بلااستحقاق جنبش های دادخواهی و مشروطیت در افغانستان میباشد،  پیوسته ازحقوق حقه زحمتکشان و لایه های ناتوان جامعه به خصوص زنان کشورحمایت و جانبداری نموده است. ح آا در تحقق اصول مرامی خود پیوسته از اندوخته های جنبش های  دادخواهانه سیاسی و اجتماعی کشور،ازجمله از اندوخته های بزرگ س د زا تحت رهبری دوکتور اناهیتا راتب زاد بهره میگیرد.

درخارج از کشور نیز سهم اعضای حزب ما درجنبش ها و سازمانهای اجتماعی و فرهنگی افغانهای مهاجردر اروپا برجسته میباشد .

کمیته حزبی ح آ ا درهالند ضمن ابراز تهنیت و شادباش به مناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی زنان ، ازهمه هموطنان شریف از جمله جامعه مهاجر افغان در کشور شاهی هالند صمیمانه درخواست مینماید تا با سهمگیری فعال از مطالبات برحق زنان رنجدیده افغانستان حمایت نموده ، و برای برابری و رفع ستم مضاعف بر زنان دراروپا و جهان با سایر نیروهای دادخواه همنوا و همگام شوند.

 فرخنده باد هشتم مارچ ، روز جهانی زن!

نگذارند تا چراغ دانش و معرفت در سرزمین مادری ما کم نور و یا خاموش گردد!

به پیش در راه تساوی حقوق زنان با مردان !

نابود باد خشونت علیه زنان!

 

حفیظ مصدق 

مسوول کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان درهالند

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۲۳ـ ۰۷۰۳

opyright ©bamdaad 2023