ارجگزاری از ۸ مارچ ، روز بین المللی زنان درکشور هالند

 

 بتاریخ ۴ مارچ ۲۰۲۳ ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند و انجمن فرهنگی شهرآرنهم ونواحی آن از« هشتم مارچ  ، روزهمبستگی زنان جهان » درشهر آرنهم کشورشاهی طی محفل باشکوهی تجلیل بعمل آمد. درین محفل مسوولین سازمانهای اجتماعی ،خانم ها  و آقایان شرکت کرده بودند . محفل به گرداننده گی بانو فاطمه جمال نطاق سابقدار کشورآغاز گردید.

درنخست بانو سهیلا زحمت ، مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند ضمن‌ خیرمقدم و خوش آمدید شرکت کننده گان ، درمورد وضعیت زنان افغانستان زیرسلطه طالبان ونقض حقوق برحق آنان صحبت نموده ،حمایت وخود را ازاعتراضات دادخواهانه زنان جسور و قهرمان کشورابرازنمود. متعاقباً بانو سعیده طلوع ، ریس انجمن همبستگی زنان شهراندوفن ومعاون شورای زنان پیرامون تاریخچه هشتم مارچ مبارزات خستگی ناپذیر زنان در کشورصجبت نموده وازنقش همایش زنان افغانستان دراروپا دردفاع ازحقوق برحق زنان به نیکویی نام برد. بعدا محترم مقیم احمدی به نماینده گی از نهاد حقوق بشر درهالند پیام تبریکیه خود را بخوانش گرفته و به ارتباط وضع رقتبارکشور وموضعگیری کشورهای غربی صحبت مختصر نموده ، دسته گل را به نماینده گی از هیت رهبری شورای به بانو زحمت مسوول آن تقدیم کرد.

محترم حفیظ مصدق مسوول کمیته حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان ، پیام تبریکییه خود را به مناسبت هشتم مارچ به خوانش گرفته و ازمبارزات داکتراناهیتا راتبزاد بنیانگذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان و نقش فعال شان درمبارزات آزادیبخش زنان، و نقش تعلیم و تربیه دختران و زنان، حضورفعال شان درجامعه صحبت نمود.

بانو لیلا وهاب مسوول زنان انجمن فرهنگی شهراپلدرون یک قعطه شعر را دکلمه نمود به تعقیب محترم ولی محمد شاهپور ریس اتحادیه انجمن های افغانها درهالند ضمن پیام تبریکیه خود بمناسبت روزبین المللی زنان ازاعتراضات دادخواهانه زنان کشوربا وجود دشواری های موجود حضور طالبان قهرمانه و جسورانه خواند.  بعدا بانو نجیمه ازشهرامسفورت پیام تبریکیه خودرا قرایت نمود. دراخیر بانو لینا بهانس مسوول زنان هندو شهرآرنهم به نماینده گی از زنان « ملتی کلتور» صحبت کرد.

.در بخش دوم برنامه محترم غفارامینی هنرمند محبوب کشور آهنگهای شاد و دلپذیر را اجرا نمود که مورد توجه همه شرکت کننده گان قرارگرفت. در این برنامه هنری محترم سعید جلالی با نوازش طبله امینی را همکاری می نمود.

محفل حوالی ده شب خاتمه یافت.

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۶۰۳

opyright ©bamdaad 2023