درپیوند با هشتم مارچ روز جهانی زن :


برخیز خواهرمبرخیز که عهد خویش به میهن ادا کنیم 
خودرا زچنگ دیو اسارت رهاکنیم 

آتش به آشیانه بیدادگر زنیم
درهر کرانه شور قیامت بپا کنیم 

برخیز از حصار شب تیره بگذریم 
زشت زمانه هرچه بود زیر پا کنیم 

از سینه ها‌غبار غم و کینه بستریم 
هرخانه جایگاه محبت بناکنیم

از لوث غیر پاک بروبیم این سرا 
میهن رها زفاجعه هربلا کنیم 

بیگانه نیست در غم و شادی این وطن 
تاکی زدست غیر مدد التجا کنیم 

باما نساخت دور فلک را بهم زنیم 
فکری به شادمانی این غمسرا کنیم 

مرهم کسی به زخم دل ما نمی ‌شود 
باید بدست خویشتن آنرا دواکنیم 

با اتحاد و همدلی برخیز خواهرم
راهی بسوی روزن آینده واکنیم. 

(نورالدین همسنگر)

هالند ـ مارچ ۲۰۲۳

 

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۹۵۰۳

opyright ©bamdaad 2023