پیام تسلیت وهمدردی کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان به مناسبت حادثه اندوه بار زلزله در کشورهای سوریه و ترکیهاز حادثه المناک زلزله اخیردركشورهای سوریه و ترکیه كه باعث كشته شدن هزارها انسان اعم از زن و مرد ، پیر و جوان واطفال معصوم گردید و هزاران دیگر را بی خانه و كاشاته ساخت، عمیقاْ متأثر میباشیم .
ما اعضای كمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه سترگ شریک میدانیم و بدینوسیله به همه جان باخته گان این حادثه نامیمون طلب مغفرت ، و برایشان بهشت برین استدعا كرده و به آنعده ازشهروندان این كشورها كه آسیب جسمی دیده اند ، صحت كامل و شفأ عاجل آرزو مینماییم.

با حرمت بی پایان،

 

حفیظ مصدق
مسوول كمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۰۰۲

Copyright ©bamdaad 2023