پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

در چند روز پسین امارت اسلامی با صدور فرامین و هدایات متعدد ، بانوان را از آموزش درمکاتب و تحصیلات عالی در دانشگاه ها محروم ؛ و همزمان با ممنوعیت زنان از کار در موسسات دولتی و نهادهای غیرحکومتی داخلی و خارجی آنها را از اساسی ترین حقوق برای آموزش و کار محروم ساخته است .چنین احکام و فرامین در نتاقض با قوانین و نورم های وضعی جهانی ، میثاق های بین المللی ، منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حاکمیت قانون قراردارند .

دورساختن زنان از متن علنی جامعه ، محروم گردانیدن دختران و زنان از حق کار ، تحصیل و مشارکت سیاسی و اجتماعی و دیگر تدابیر واقعیت های تلخی اند که میتوانند تنها به مفهوم ضرر رساندن به اجتماع  و تاریک ساختن آینده کشور تلقی و تاویل گردند . آپارتاید پدیده  ناروا و زشتی است که با روح زمان و خواست مردم بسوی عدالت ، مردمسالاری ،‌ برآورده ساختن حقوق بشر و ارزش های انسانی درمخالفت قراردارد. این اقدامات تهدیدی برای همزیستی ، و برگشتی به عقب است. جامعه ای که با هزاران پرابلم اجتماعی ، چون فقر ، گرسنگی ،‌ بیکاری ، مرض ، عقب مانده گی ،‌ بیسوادی ، بیعدالتی ، نابرابری ، زورگویی ، جبر و احتااج مواجه است نمیتواند نیم مولد و فعال خود را از فعالیت خلاق و بارآور بدور،  و هرگونه دورنمای امید بخش را برای بهبود شرایط زنده گی و آینده بهتر نابود سازد .

 محروم ساختن دختران و زنان افغانستان از سواد و تعلیم و تربیت دورساختن مردم ما از کاروان تمدن بشریست  که باید جلو آن گرفته شود. دریغ کشور هایی که مسبب اوضاع کنونی کشور ما شده اند و خود را حامی حقوق بشر میدانند در رابطه با وضعیت ناگوار زن افغان بی تفاوت مانده اند . از جنبش های بین المللی داد خواه زنان ،‌ سیاست مداران مطرح غربی ، رسانه های بزرگ جهانی ، انفلوینسر ( تاثیرگذاران ) های فعال زن در دنیای مجازی ، نهادهای حامی حقوق بشر و فغالان مدنی کمتر صدای اعتراض شنیده میشود . گزارش نماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان که در نشست اخیر شورای امنیت آن سازمان پیشکش شد نیز به مردم افغانستان توجه لازم نداشته و وضع زنان کشورما را صادقانه بازگویی نکرد .

با وجود اینهمه شرایط دشوار، بازهم مردم  و به ویژه زنان و دختران افغانستان با شجاعت بخاطر دفاع از حقوق مسلم خود می رزمند و درفش حق خواهی را بلند نگهداشته اند . زنان افغانستان نمادی از ایستاده گی اند و حمایت از آنها مکلفیت اخلاقی و وجدانی همه انسان های عدالت جو و تحول پسند است . تغیر وضع حقوق بشر، بویژه حقوق زنان مستلزم تغیر وضع بنیادی درکشورست.

شورای اروپایی ح آ ا  که خواهان اعاده هر چه زودتر حقوق کار ، تحصیل و مشارکت گسترده سیاسی ـ اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی زنان افغانستان است ، همبستگی بی شایبه خود را با زنان رنجدیده و شجاع کشور ابراز نموده و از مبارزات بر حق آنان حمایت میکند .

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی ح آ ا

 

دسامبر ۲۰۲۲ ، میلادی

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۳۰۱

Copyright ©bamdaad 2023