میزان آی نینگ ۲۹ نچی کونی:
اوزبیکی تیل نینگ ملی کونی برچه افغانستان خلقی، خاصتا اوزبیک قوم و قبیله لر گه قوتلوغ بولسون.
(بیر آز اوزگریش بیلن)
 
 
اوز تیلیم آنه تیلیم
 
 
سوز لریم نینگ شانی سین سن، اوز تیلیم آنه تیلیم
جان و تن نینگ قانی سین سن، اوز تیلیم آنه تیلیم
سوزله سم هر بیر سوزینگ نی باشم آسمانگه ایتر
سیوگی میز آسمانی سین سن، اوز تیلیم آنه تیلیم
قوت و توان دلیم گه، سین اوزینگ بیر گن سن و
جسم میزنینگ جانی سین سن،اوز تیلیم آنه تیلیم
آسیا نینگ شوکتی، همده عزت هم وقار سین
برچه تیل لر خانی سین سن، اوز تیلیم آنه تیلیم
تورک تبار لر عزتی، هم فخر افغان سین اوزینگ
خلق میز سیوگانی سین سن، اوز تیلیم آنه تیلیم
بابر و میرزا اولوغ بیک صاحب قِران اولاده سی
معرفت ایوانی سین سن، اوز تیلیم آنه تیلیم
سین بیلن سوزلش شیرین و همده عز و افتخار
اوزبیگم نی جانی سین سن، اوز تیلیم آنه تیلیم
سوز له دی گهریک بو شعر، آنه تیلی اوصافی ده
سوز لریم عنوانی سین سن، اوز تیلیم آنه تیلیم
 
 س ع گهریک ،
 میزان آی ۲۸/۲۹ کیچه سی
 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۲ـ ۲۲۱۰

Copyright ©bamdaad 2022