گزارش از سیمینار توضیحی در رابطه با فراخوان کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا عنوانی نیروهای ملی، مترقی و وطنپرست

  

بتاریخ ۱۳ اکتوبر سال روان میلادی به ادامه تطبیق کارهای پلانی شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان سیمینار توضیحی در رابطه با فراخوان کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا عنوانی نیروهای ملی، مترقی و وطنپرست از طریق فضای مجازی برنامه زووم برگزار گردید که صحبت کننده اصلی آن رفیق سید طاهر شاه پیکارگر یکی از پیشکسوتان نهضت ترقیخواهی افغانستان بود.  بعد از صحبت مختصری که از جانب رفیق نسیم سحر مسوول این شعبه صورت گرفت از رفیق پیکارگر دعوت بعمل آمد تا در رابطه با موضوع تعین شده صحبت نماید.

رفیق پیکارگر از سازماندهی تدویر سیمینار شورای اروپایی ح آ ا و کمیته کاری کشور هالند در رابطه با تدویر کنفرانس اروپایی سپاسگزاری کرده و تصویب فراخوان کنفرانس را عنوانی نیروهای ملی، مترقی و وطنپرست کشور یک اقدام نیک دانسته و راهیابی برای تطبیق آنرا یکی از اهداف ضروری در این زمان بحرانی کشور ما دانست.  رفیق پیکارگر با بررسی وضع نابسامان کشور که در نتیجه از دید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمینه های تکاپو برای نیروهای دموکرات و ترقیخواه ضعیف شده است، بوجود آمدن خلای سیاسی و حقوقی، قرارگرفتن مردم در پرتگاه خطرناک روانی، موجودیت فقر با خشن ترین چهره آن که دامنگیر مردم کشور ما شده و بحران عمیق مالی که در کشور ما ایجاد شده است معلومات مفصل ارایه کرد.

سپس رفیق پیکارگر در رابطه با ایجاد وحدت ها، ایتلاف ها و جبهه توضیحات مفصل ارایه نموده گفت که: همزمان بالای هرسه گزینه کار جدی، دوامدار و بدون وقفه ادامه داده شود. خطوط فکری مشترک، برنامه کاری مشترک، ایجاد خط مشترک برای تغییر وضعیت کنونی، عدالت اجتماعی، آزادی و رفاه اجتماعی را در ایتلاف ها مطرح نماییم. برای ایجاد جبهه وسیع پلاتفورم مبارزاتی ضرور است که باید مورد تایید نهاد های شامل جبهه قرار گیرد جبهه ایکه پیوند عمیق در داخل کشور داشته باشد، که طرح آن در دسترس قرار خواهد گرفت و وظایف مشخص را در رابطه به این موضوع مبرم در برابر سازمانهای حزبی مطرح میگردد.

صحبت کننده بعدی رفیق عمرمحسن زاده معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بود که در رابطه به دولت و دولتسازی، حاکمیت مردم و همگرایی صحبت نمود.  در بخش دوم کنفرانس رفقا هریک: نسیم سحر، حکیم کرنزی، شیر سرشک، یحیی هارون و زرمینه عزیز در همین رابطه صحبت هایی داشتند. در اخیر رفیق داوود رزمیار رییس شورای اروپایی برگزاری چنین سیمینارهای آموزشی را اقدام نیک و مفید دانسته از اشتراک کننده ها در کار سیمینار سپاسگزاری نمود.

کار سیمینار بعد از دو‌نیم ساعت در فضای رفیقانه و صمیمانه پایان یافت .

(شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ)

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۲۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2022