شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان:

پیام تسلیت بمناسبت حمله انتحاری وحشتناک به «مرکز آموزشی کاج» در دشت برچی

 

تروریستان یکبار دیگر با حمله خونین و هولناک شان به جان شاگردان «مرکز آموزشی کاج » افتیدند و جان های جوانان تشنه به دانش را گرفتند و قلم و کتابچه و روشنایی را در روز جمعه در یک روز مبارک برای مسلمانان ترور کردند. حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج ، حمله به آینده افغانستان است. این حمله وحشتناک نه تنها جان چند نفر را گرفتند بلکه جان های جوانان و عمدتا دخترانی که با یک عالم امید برای خود ، یک دنیا آرمان برای کشور وچراغ نورانی خانواده ها بودند ، را گرفتند. این یک جنایت وحشتناک و نابخشودنی میباشد. بیشتر از چهل سال است که تروریستان با روش های ترور، کشتار و انتحار جانهای انسانهای بیگناه را در وطن ما میگیرند و وحشت و ترور و انتحار شانرا « جهاد » می نامند. شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان حمله انتحاری هولناک به «مرکز آموزشی کاج » در دشت برچی را به شدت محکوم نموده ، برای خانواده های عزادار و تمام مردم افغانستان تسلیت عرض نموده ، برای قربانیان این حادثه وحشتناک بهشت برین از بارگاه خداوند متعال استدعا کرده روح شانرا شاد و برای زخمیان شفای عاجل میخواهد.

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۱۱۰

Copyright ©bamdaad 2022