درسوگ شهادت رهروان و قربانیان علم و معرفت مرکز آموزشی کاج:

 

 

جسم من در خون بمانده، آه کتابم پاره شد

جان و تن در غم کشانده، آه کتابم پاره شد

گرچه خونم آبگونه ریخته اند نالان نه یم

لیک مرا محروم خوانده، آه کتابم پاره شد

از برای کشور خود درس بخوانم درس من

جز ز این چاره نمانده، آه کتابم پاره شد

دیده ها خونبار گشته ده ها هزاران داغدار

مادران در غم نشانده، آه کتابم پاره شد .

 

( س ع گهریک  )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۰۱۱۰

 

Copyright ©bamdaad 2022