شرکت در جشنواره مطبوعاتی صدای مردم در اتریش

 

«جشنواره مطبوعاتی صدای مردم » یکی ازکهن ترین جشنواره های مردمی در شهر ویانا بوده و از سال ۱۹۴۶ ترسایی بدینسو قبل از شروع سال تعلیمی راه اندازی میشود. حشنواره توسط  ماهنامه سیاسی ـ فرهنگی « صدای مردم » که تا سال ۱۹۹۱ ترسایی منحیت روزنامه ، و از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۳  منحیث هفته نامه و در حال حاضر منحیث ماهنامه بنشر می رسد سازماندهی میشود.

براساس اظهارات کریستیان فلدمن یکی از سازمان دهنده گان جشنواره ، «جشنواره مطبوعاتی صدای مردم »  در کنار جشنواره های « دونو اینزل فست » و « اشتات فست ـ حزب بورزوازی مردم اتریش » ، از شمار جشنواره های نامدار مردمی در ویانا میباشد.

امسال جشنواره مطبوعاتی  صدای مردم برای هفتاد پنجمین  بار در میدان پراتر شهر ویانا  برگزار شده و برای دو روز در ستیژهای «  زیگی مارون » ، « یورا زویفر » و « فولکس اشتیمه » برنامه های سیاسی ، فرهنگی و هنری راه اندازی شد.  با تکیه برسنت های همبستگی بین المللی علاوه بر سازمانها و احزاب چپ اتریش در این جشنواره سازمانهای کارگری و چپ سایر کشورها نیز با برپا نمودن غرفه های نمایش کتاب و خوراکه های ملی شان زمینه را برای تبادل نظرو گفت و گو های مستقیم سیاسی فراهم  آورده بودند.

سازمان کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان که با احزاب  مردمی اتریش و منطقه دارای روابط نیک و صمیمانه میباشد در سازماندهی جشنواره سهم لازم را گرفته ، و با اعزام هیاتی در این جشن با شماری از سازمانهای سیاسی منطقه و اتریش تبادل نظر نمود.

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۲ـ ۰۷۰۹

Copyright ©bamdaad 2022