ای وطــن!

ای وطن! ای معنی معنای من

ای تو ساز و نغمه ئ شبهای من

ای وطن! ای سرزمین مرد خیز

ای تو شان و شوکت والای من

ای وطن! ای فصل باران و بهار

ای تو باغ و گلشنِ زیبای من

ای وطن! ای هستی جان آفرین

ای تو تابِ این دل شیدای من

ای وطن! ای نازنین قلب ها

ای تو عشقِ عالم و دنیای من

ای وطن! ای کشور خاور زمین

ای تو محبوب دلِ لیلای من

 (س ع گهریک)

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۲ـ ۰۷۰۹

Copyright ©bamdaad 2022